logo HNFacebook HN YouTube HN Google + HN Twitter HN Pinterest HN
Foto Gallery Film Presentatie

+31(0)6 - 45536143

Vergunningen

Stappenplan voor het bouwen van een houten huis

Als u bouwplannen heeft voor het bouwen van een houten woning of houten chalet in zowel houtstapelbouw als houtskeletbouw dan is het allereerst belangrijk dat uw bouwwensen in het bestemmingsplan passen. Met name als u zou willen kiezen voor een loghouse voor permanente bewoning. Een loghouse voor permanente bewoning is wel degelijk mogelijk maar er dient goed gekeken te worden naar de eisen die behaald dienen te worden. Eisen die gesteld worden aan woningbouw.

 1. Bestemmingsplan

 2. In een bestemmingsplan staat wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren. Bijvoorbeeld of er op een bepaalde plek woningbouw, industrie, kantoren of een sportcomplex mag worden gebouwd. In het bestemmingsplan wordt niet alleen aangegeven wat de bestemming is van de grond, er wordt ook omschreven aan welke eisen de bebouwing moet voldoen betreffende het maximale formaat, de hoogte, de goothoogte, de dakhelling etc. Belangrijke gegevens bij het ontwerpen van een woning.
  De gemeente stelt het bestemmingsplan op. Het bestemmingsplan geldt voor burgers en bedrijven, maar ook voor de gemeente zelf. Wij of u kunnen dit opvragen bij uw gemeente.


  Opbouw van een bestemmingsplan
  Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen.

  1. regels / voorschriften
  2. een verbeelding (voorheen de plankaart)
  3. toelichting.

  In de toelichting wordt gemotiveerd waarom sprake is van een goede ruimtelijke ordening en worden de regels en de verbeelding uitgelegd. De regels en de verbeelding zijn de bindende onderdelen van het bestemmingsplan. Op de verbeelding wordt de precieze bestemming aangegeven. Per bestemming worden in elk geval regels gegeven met betrekking tot de functie of het doel van de gronden, het bouwen, en het gebruik.

  Uniforme regels
  In Nederland zijn regels afgesproken over de naamgeving en opbouw van de regels en hoe deze worden verbeeld. Dit alles om bestemmingsplannen beter te kunnen vergelijken en ze ook digitaal uitwisselbaar te maken.

  Toetsing
  Als u iets wilt bouwen, dan moet u bij uw gemeente informeren of dat wel past binnen de regels van het bestemmingsplan. Past dat niet, dan moet het bestemmingsplan worden herzien; er moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld door de gemeente of een afwijkingsbesluit worden genomen. De gemeente weegt eerst af of ze medewerking kan en wil verlenen.

  Vastleggen en ontwikkelen
  Een bestemmingsplan heeft twee functies; een functie om dat wat er is vast te leggen, beheersen en een tweede functie om iets nieuws mogelijk te maken. Als een initiatiefnemer (dat kan de gemeente zelf zijn, maar bijvoorbeeld ook een burger of een commerciële projectontwikkelaar) ergens iets wil gaan ontwikkelen, dan moet dit eerst in een bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Voor het herzien van een bestemmingsplan moet een procedure worden doorlopen. De gemeente kan ook een afwijkingsbesluit nemen. Het geldende bestemmingsplan wordt dan als het ware (gemotiveerd) terzijde geschoven.

 3. Welstand
 4. Welstand wil zeggen dat uw bouwplan architectonisch past in de omgeving. De gemeente legt in de sinds kort ontwikkelde welstandsnota zo concreet mogelijk vast welke welstandscriteria gelden voor de verschillende delen van de gemeente. Voor iedere straat in de gemeente is dit dus concreet vastgelegd in een document (de z.g. loketcriteria). Hiermee krijgt de aanvrager van een vergunning vooraf meer duidelijkheid in de welstandelijke eisen binnen een bepaald gebied.

  Als u dus een houten huis of een houten chalet wilt bouwen, is het raadzaam eerst contact op te nemen met de gemeente en te controleren of uw bouwplan past binnen de welstandsnota. Heeft u een bouwvergunning nodig, dan wordt uw bouwplan door de gemeente getoetst aan de welstandsnota.
  Bouwwerken die middels een lichte bouwvergunning worden aangevraagd mag de gemeente zelf beoordelen middels de z.g. “sneltoetscriteria”. Bij een reguliere bouwaanvraag is de gemeente verplicht gebruik te maken van een onafhankelijke beoordelingscommissie: de welstandscommissie.

   

 5. Vergunningen

 6. Na het beoordelen of uw plannen voor het bouwen van een houten huis of houten chalet binnen het bestemmingsplan passen en voldoen aan de welstandscriteria die in de welstandsnota worden genoemd is het van belang te weten of u een bouwvergunning nodig heeft; Maar welke vergunningen zijn nu eigenlijk van toepassing op uw bouwplannen? Ondanks de enorme veelvoud aan regelgeving die heerst in de bouwsector is het wel mogelijk u een overzicht te geven van de verschillende vergunningen en de eisen die hieraan worden gesteld.

  Welke vergunningen heb ik nodig?
  Behalve dat u een reguliere bouwvergunning nodig heeft voor uw te bouwen houten huis of chalet kan het zijn dat er ook nog andere vergunningen nodig zijn. Enkele vergunningen die naast de bouwvergunning voor u van toepassing kunnen zijn, zijn de volgende:
  * Sloopvergunning;
  De eisen die aan een sloopvergunning gesteld worden kunnen per gemeente enigszins verschillen. Normaliter wordt vanaf 10 m3 sloopafval en/of aanwezigheid van asbest een vergunning vereist. De gemeente wil met de sloopvergunning de openbare veiligheid kunnen beheersen en kunnen hieraan ook extra eisen stellen. Daarnaast is het scheiden en hergebruiken van afval belangrijk, middels het bij een sloopvergunningsaanvraag vereiste sloop- veiligheidsplan dwingt de gemeente de aanvrager stil te staan bij deze zaken. B en W zal het advies van het bouwtoezicht en van de Commissie Welstandszorg inwinnen alvorens over de vergunning te beslissen. De procedure duurt maximaal 13 weken, welke termijn met 13 weken kan worden verlengd.
  * Milieuvergunning;
  Deze vergunning geeft aan welke maatregelen de ondernemer moet nemen om de gevolgen van zijn onderneming voor de milieuvervuiling binnen de wettelijke normen te houden. Voor een particulier woonhuis is dit niet van toepassing.
  * Gebruiksvergunning;
  Voor (houten) gebouwen waar veel mensen bijeenkomen, kan een gebruiksvergunning nodig zijn. De gebruiksvergunning heeft betrekking op brandveilig gebruik. Deze vergunning stelt bijvoorbeeld een maximum aan het aantal personen dat in het gebouw mag zijn. De regels hiervoor zijn opgenomen in de gemeentelijke bouwverordening.
  * Kapvergunning;
  Het kan zijn dat u voor de verbouwing een of meerder bomen moet kappen. Mogelijk heeft u hiervoor een kapvergunning nodig. Gemeenten kunnen in een lokale verordening (bijvoorbeeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), kapverordening of bomenverordening) bepalen welke bomen zonder vergunning mogen worden gekapt en voor welke bomen een meldings- of vergunningsplicht geldt. Dit verschilt per gemeente, navraag is aan te raden.

 7. Bouwtechnische eisen

 8. U moet rekening houden met bepaalde bouwtechnische eisen die gelden voor uw te bouwen houten huis of houten chalet. Uw houten huis of houten chalet mag immers geen gevaar voor u en uw omgeving opleveren. Daarom gelden er eisen voor de constructie, veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en het milieu. Deze zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Om ervoor te zorgen dat bouwwerken aan de minimumeisen voldoen, zijn er bepaalde grenswaarden vastgelegd.

  Deze grenswaarden  zijn bijv. de minimale afmeting van de deurhoogte, van de trap en van de hoogte van het plafond. Alle bouwwerken moeten voldoen aan het Bouwbesluit; ook de bouwvergunningvrije bouwwerken. Als u een bouwvergunning aanvraagt, controleert de gemeente of uw bouwplan aan het Bouwbesluit voldoet. U blijft er echter zelf verantwoordelijk voor te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. Dus ook als u vergunningsvrij bouwt, kan u controle verwachten van de gemeente of uw bouwwerk voldoet aan het bouwbesluit.

  Het bouwbesluit is een samenspel van een enorme hoeveelheid regelgeving, waarin verwezen wordt naar de Nederlandse Normen. De minimale plafondhoogte is relatief eenvoudig, maar u moet ook aan kunnen tonen dat de fundering voldoende sterk is en dat de vloerbalken niet verder door zullen buigen dan de norm toelaat! Een ventilatieberekening is noodzakelijk alsmede een Energie Prestatie Coëfficiënt bij (nieuwbouw). Dit is een complexe berekening waarin zaken als het toegepaste verwarmingssysteem, ventilatie, daglichttoetreding, isolatie van de gevels etc. etc. worden meegenomen en resulteren in een waardering. Hoe lager het getal, des te beter de prestaties! De eis bij een woning is momenteel < 0,8.
  Een houten huis of houten chalet bouwen is geen gemakkelijke opgave maar wel een spannende uitdaging. Wij gaan, samen met u, graag die uitdaging aan. Wij weten dat die uitdaging resulteerd in een schitterende houtskeletbouw- of houtstapelbouw woning waar u met veel plezier in zult wonen.

Home

Contact

Fluitersweg 36A,
Apeldoorn
Fabriek
Tel.:    +31(0)6 - 45 53 61 43
Kantoor
Tel.:    +31(0)6 - 42 02 68 55
B.g.g.: +31(0)55 - 711 00 24
info@houtbouw-nederland.nl
www.houtbouw-nederland.nl

Fluitersweg 36A | Apeldoorn | +31(0)6 - 45536143 | Algemene voorwaarden

x7 Oradea